Menu

Vedtægter

Love og vedtægter for Husum boldklub

Oversigt

Afsnit 1: Navn - Formål, § 1 - § 2
Formål, § 2
Spilledragt, stk. 3
Emblemer, stk. 4, 5, 6

 

Afsnit 2: Optagelse/Udmeldelser af medlemmer, § 3
Optagelse, indmeldelse, stk. 1, 2, 3
Godkendelse af medlemmer, stk. 4
Spilletilladelse, stk. 5
Udmeldelse, stk. 6

 

Afsnit 3: Kontingent, § 4 - § 7
Indmeldelse, § 4
Kontingent, indskud, § 5
Betaling, restance, sletning, § 6
Nedsættelse, § 7

 

Afsnit 4: Ledelse, § 8 - § 13
Tillidshverv i klubben, § 8
Bestyrelse, § 9
Formanden, § 9, A
Kassereren, § 9, B
Sekretæren, § 9, C
Revisorerne, § 10
Holdledere (tidl. spilleudvalg), § 11
Presseudvalg, § 12
Bladudvalg, § 13

 

Afsnit 5: Ungdomsafdelingen, § 14
Ungdomsudvalg, § 14, stk. 1-5
Ungdomsformanden, § 14, A

 

Afsnit 6: Generalforsamling, § 15  -§ 17
Indkaldelse, § 15, stk. 1-2
Forslag, § 15, stk. 3
Årsregnskab, § 15, stk. 4
Afholdelse, § 16, stk. 1-4
Beslutningsdygtig, afstemning, § 16, stk. 5-6
Adgang, valgbarhed, stemmeret, § 16, stk. 7-9
Ekstraordinær generalforsamling, § 17

 

Afsnit 7: Karantæner/eksklusioner, § 18

 

Afsnit 8: Andre bestemmelser, § 19 - § 21
Ordensregler, § 19
Kampe, tilsigelse til, § 20
Omtale af klubben, § 21

 

Afsnit 9: Opløsning af klubben, § 22
Bevarelse, (mindst 11 medlemmer), stk. 1
Opløsning, kapital, stk. 2-3
Optagelse af lån, stk. 4

 

Afsnit 1: Navn – Formål
§ 1.
Stk. 1.
Klubbens navn er Husum Boldklub, stiftet den 17. juni 1922. Hjemsted København.

Stk. 2.
Klubben er medlem af DBU København (tidligere KBU, navnet ændret 1/2-2011). Klubbens medlemmer er til enhver tid underlagt unionens love.

Stk. 3.
Klubbens spilledragt er: Trøjen blå- og hvidstribet på langs. Benklæderne hvide og strømperne blå (evt. blå-/hvidstribet på tværs).

Stk. 4.
Klubbens emblem er en fodbold omgivet af en ranke foroven og et blåt bånd forneden, hvori ordet "HUSUM" er indgraveret.

Stk. 5.
Emblemet for 100 seniorkampe er klubbens emblem, påsat en knop. Det skænkes af klubben.

Stk. 6.
Klubbens højeste udmærkelse er emblemet i guld, (påsat en egeløv ranke øverst) modtagerne af udmærkelsen er æresmedlemmer.

 

§ 2.
Stk. 1.
Klubbens formål er gennem organiseret fodbold, at medvirke til fremme af idrætten i Husum.

 

Afsnit 2: Optagelse/udmeldelser af medlemmer.
§ 3.
Stk. 1.
Klubben optager såvel aktive som passive personer.

Stk. 2.
Som medlem kan optages enhver uberygtet person.

Stk. 3.
Indmeldelse kan kun ske ved udfyldelse af formularen på klubbens hjemmeside og skal for personer under 18 års vedkommende udfyldes af forældre eller værge, med oplysninger for tilmelding til den af klubben valgte betalingsordning.

Stk. 4.
Medlemskabet er først gyldigt, når bestyrelsens godkendelse foreligger.

Stk. 5.
Deltagelse i turneringskampe kan først ske når bestyrelsens godkendelse af medlemskabet foreligger.

Stk. 6.
Udmeldelse skal ske skriftligt via formularen på Husum boldklubs hjemmeside. Klik på linket. http://www.husumboldklub.dk/info-om-husum-boldklub/medlemskab-kontingent-m-m/indmeldelse-og-udmeldelse/udmeldelse/

 

Afsnit 3: Kontingent.
§ 4.

Stk. 1.
Ved indmeldelse betaler:

 1. Aktive ét halvt års kontingent forud, plus indskud.
 2. Passive ét års kontingent forud, intet indskud.    
 3. Alle medlemmer skal tilmelde betaling af kontingent til den af klubben valgte betalingsordning.

 

§ 5.
Stk. 1.
Kontingentet og indskuddets størrelse fastsættes med virkning fra det førstkommende ½ års begyndelse på den årlige ordinære generalforsamling.

 

§ 6.
Stk. 1.
Kontingentet er forfaldent ved et halvårs begyndelse (februar og august) eller når udsendelse af opkrævning er udsendt via den af klubben valgte betalingsordning.

Stk. 2.
Kontingentet skal være betalt senest den på den af klubben valgte betalingsordning anførte dato, ellers kan den pågældende spiller ikke deltage i kamp eller træning for klubben.

Stk. 3.
Bliver et medlem ét halvår i restance, slettes vedkommende,  såfremt det skyldige kontingent ikke indbetales til klubben på opfordring og med højst 14 dages varsel.

Stk. 4.
Et slettet medlem kan kun genoptages, såfremt restancen og nyt kontingent i henhold til §§ 4 og 5 indbetales.

 

§ 7.
Stk. 1.
Medlemmer der i perioder er uden væsentlig indtægt, kan efter ansøgning til bestyrelsen eventuelt opnå kontingentnedsættelse. 

 

Afsnit 4: Ledelse
§ 8.
Stk. 1.
Tillidshverv i klubben besættes ved valg på den ordinære generalforsamling.

Stk 2
Formanden eller Kasseren, er tegningsberettede, på Husum Boldklubs vegne.

 

§ 9.
Bestyrelsen.

Stk. 1.
Bestyrelsen er klubbens højeste ledelse og kan bestå af op til 10 medlemmer (dog minimum 7 medlemmer); formand, kasserer, næstformand, sekretær og 4 repræsentanter (det betyder at der kan vælges op til 4 repræsentanter, dog mindst 1 repræsentant) samt 2 medlemmer ifølge § 14, stk. 1 og 2 - der er fødte medlemmer - da de vælges af ungdomstrænerne/lederne ifølge § 14, stk. 2, desuden vælges 2 suppleanter for de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.

 1. Alle vælges for to år af gangen. 
  1. I de ulige år; formand, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer (dog hhv. 1 eller ingen, iht. stk. 1) og 1 suppleant 
  2. I de lige år; kasserer, næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer (dog hhv. 1 eller ingen, iht. stk. 1) og 1 suppleant.
 2. I tilfælde af frafald, kan bestyrelsen konstituere og supplere sig selv, indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 2.
I sager der kræver øjeblikkelig afgørelse, træffer bestyrelsen beslutning under ansvar for førstkommende generalforsamling.

Stk. 3.
Bestyrelsen afholder møde mindst en gang om måneden, men i øvrigt så ofte som formanden finder det nødvendigt.

Stk. 4.
Udebliver et bestyrelsesmedlem fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden lovligt forfald, udtræder vedkommende af bestyrelsen og den længst siddende suppleant indkaldes.

Stk. 5.
Skal møder honoreres, må det godkendes af bestyrelsen.

Stk. 6.
Bestyrelsen ansætter de fornødne trænere til seniorafdelingen, i samarbejde med spillere/holdledere.

Stk. 7.
Bestyrelsen skal godkende udpegede ungdomsledere, samt disses valg af formand for ungdomsafdelingen.

Stk. 8.
Til pasning af klubhus, udsalg, materialer, samt opkridtning af baner, ansætter bestyrelsen, ved skriftlig aftale, de fornødne personer. 

Stk. 9.
Enhver kontrakt o.lign. aftaler (vedrørende udgifter) indgået af bestyrelsen (klubben), må maksimalt tegnes for to år. Sponsorkontrakter o.lign. aftaler (der er indtægtsgivende for klubben) kan tegnes for en længere periode.

 

A. Formanden.

Stk. 1.
Formanden er det korresponderende medlem af klubben.

Stk. 2.
Formanden publicerer i tide alle meddelelser vedrørende klubben, eventuelt i forbindelse med sekretæren.

Stk. 3.
Formanden har ret til at overvære ethvert møde, der afholdes af udvalg, som har tilknytning til klubben.

Stk. 4.
Ved afstemning i bestyrelsen hvor stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende. 

Stk. 5.
I formandens fravær overtager næstformanden dennes rettigheder og pligter. 

Stk. 6.
Formanden opbevarer klubbens arkiv.

 

B. Kassereren. 

Stk. 1.
Kassereren udbetaler alle foreningens udgifter. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 5.000 kr. Overstigende beløb indsættes på klubbens bank-konti.

a. For at hæve på klubbens konti skal kassererens og formandens underskrifter, i forening være påført hæve bilaget.

Stk. 2.
Kassereren fører en kassebog, som føres over edb i Klub Office systemet via DBU. 

Stk. 3.
Årsregnskabet er kassereren pligtig at have afsluttet til revision 21 dage før generalforsamlingen. Regnskabet forelægges bestyrelsen i underskrevet tilstand, senest 6 dage før udsendelsen. Det fremlægges i revideret og underskrevet stand på general­forsamlingen til godkendelse.

Stk. 4.
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december (kalenderåret)

Stk. 5. Kassereren udskriver kontingentet, via den af klubbens valgte betalingsordning, i henhold til, Afsnit 4. Kontingent. § 4, stk. 1, pkt. c og § 6, stk. 1 og 2.

Stk. 6.
Kassereren meddeler bestyrelsen hvem af klubbens medlemmer der er i restance.

Stk. 7.
Kassereren meddeler, med bestyrelsens assistance, de respektive ledere og spilleudvalg hvem der ikke er spilleberettiget på grund af restance.

Stk. 8.
Kassereren kan i samråd med bestyrelsen, overdrages de under punkterne 5, 6 og 7, nævnte arbejdsopgaver til andre, som tilforordnes bestyrelsen.   

 

C. Sekretæren.

Stk.1.
Sekretæren fører en protokol over alle forhandlinger ved møder og generalforsamlinger.

Stk.2.
Referatet – til protokollen – som er udsendt via e-mail til bestyrelsesmedlemmerne, til godkendelse, underskrives på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

§10.
Revisorerne.

Stk. 1.
Til revision af klubbens regnskaber vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer samt 1 suppleant.

Stk. 2.
Revisorerne har til enhver tid ret til at revidere/kontrollere klubbens regnskaber og konstatere beholdningernes tilstedeværelse.

 1. Revision skal dog udføres mindst én gang årligt, udover den årlige revision, med efterfølgende beretning til formanden om revisionens forløb.

Stk. 3.
Revisorerne er at betragte som kritiske revisorer.

 

§11.
Holdledere - senior.

Stk. 1.
Til klubbens seniorhold - damer som herrer - udpeger/godkender bestyrelsen de fornødne holdledere og har ligeledes bemyndigelse til at afsætte disse.

 1. Udvælgelsen/godkendelsen gælder for ét år ad gangen.

Stk. 2.
Det påhviler holdlederne at på se, at træning og kampe bliver afviklet på hensigtsmæssig måde, samt udførelse af de pligter som følger ved afvikling af træning og kampe, efter en - af bestyrelsen og respektive holdledere - udarbejdet arbejdsplan. 

 

§12.
Presseudvalg (udgået).

Stk. 1.
(Kan genskabes, hvis nogen melder sig til udvalget)

 

§13.
Bladudvalg
(Kan genskabes, hvis nogen melder sig til udvalget. Den oprindelige tekst bevares.).

Stk. 1.
Bladudvalget (redaktionen) består af 3 medlemmer; 1 redaktør der vælges i de lige år og 2 medlemmer der vælges i de ulige år. Valgene gælder for 2 år.

Afsnit 5: Ungdomsafdelingen

 

§14.
Ungdomsudvalget.

Stk. 1.
Klubbens ungdomsafdeling ledes af et ungdomsudvalg, bestående af trænere/ledere samt 2 repræsentant fra bestyrelsen, de 2 repræsentanter som er valgt i henhold til § 14, stk. 2.

Stk. 2.
I januar kvartal vælges en formand (ungdomsformand) og der kan yderligere vælges ét medlem for afdelingen, den/de valgte medlemmer indtræder herefter i bestyrelsen, ifølge § 9, stk. 1.

Stk. 3.
Ungdomsudvalget afholder møde i marts, august og oktober og i øvrigt så ofte ungdomsformanden finder det nødvendigt.

Stk. 4.
I det omfang klubbens øvrige program tillader det, kan ungdomsudvalget arrangere stævner, fester o.lign., når bestyrelsens sanktion hertil forud er indhentet.

Stk. 5.
Intet medlem af ungdomsafdelingen kan deltage i seniortræning eller seniorkampe, uden bestyrelsens samtykke.

 

A. Ungdomsformanden.

Stk. 1.
Det påhviler ungdomsformanden at påse, at træning, kampe og arrangementer indenfor afdelingen bliver afviklet på en hensigtsmæssig måde.

Stk. 2.
Ungdomsformanden kan i de tilfælde, han finder det nødvendigt, udpege voksne medlemmer af klubben, til de i ovenstående stk. 1, nævnte opgaver.

 

Afsnit 6: Generalforsamling

§15.
Indkaldelse

Stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes senest den 15. marts, med hensyntagen til de i § 9, afsnit B, stk. 3, angivne tidsfrister med hensyn til regnskabet.

Stk. 2.
Generalforsamlingen indvarsles i medlemsbladet (såfremt et sådan forefindes) eller på klubbens hjemmeside (www.HusumBoldklub.dk) måneden før dens afholdelse, dog med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3.
Forslag der ønskes behandlet, må indsendes til formanden senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4.
Årsregnskabet udsendes til de stemmeberettigede medlemmer, med post eller via e-mail, senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§16.
Afholdelse.

Stk. 1.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i klubben. Kun den kan give, forandre eller ophæve love.

Stk. 2.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og sekretær.

 1.  Dirigenten har ansvaret for, at generalforsamlingen foregår på parlamentarisk måde.
 2. Dirigenten underskriver sammen med bestyrelsen, sekretærens referat.

Stk. 3.
På generalforsamlingen aflægger formanden beretning for det forløbne år.

Stk. 4.
Forhandlingsprotokollen fremlægges en halv time før generalforsamlingens begyndelse og oplæses kun, såfremt forsamlingen ønsker det.

Stk. 5.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og almindelig stemmeflertal er afgørende, med undtagelse af afstemninger vedrørende lovændringsforslag, til hvis vedtagelse der kræves 2/3 af de afgivne stemmer i majoritet.

Stk. 6.
Afstemninger ved valg skal altid være skriftlig såfremt mindst 3 medlemmer forlanger dette.

Stk. 7.
Adgang til klubbens generalforsamling har kun ungdomsmedlemmer, seniors, samt passive medlemmer der er fyldt 17 år, der ikke er i kontingentrestance.

Stk. 8.
Valgbare er kun seniormedlemmer og passive over 18 år med mindst 1 års medlemskab.

Stk. 9. Kun seniormedlemmer og passive over 18 år med mindst 1 års medlemskab har stemmeret.

 

§17.
Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

 1. Disse skal dog indsende et skriftligt, motiveret forslag med underskrifter til formanden med angivelse af ordfører på generalforsamlingen.
 2. Samtlige underskrivere skal møde på generalforsamlingen, såfremt de ikke forud har meldt lovligt forfald.
 3. Er ordføreren ikke mødt på generalforsamlingen, er denne ikke forhandlings- eller beslutningsdygtig.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel af bestyrelsen.

 

Afsnit 7: Karantæner/eksklusioner

§18.

Stk. 1.
Hvis et medlem direkte eller indirekte modarbejder klubben vil vedkommende være at ekskludere.

Stk. 2.
Overtrædelse af klubbens love kan medføre karantæne eller eksklusion.

Stk. 3.
Intet medlem kan idømmes karantæne uden bestyrelsens samtykke.

Stk. 4.
Eksklusion af medlemmer kan kun foretages af en generalforsamling.

 

Afsnit 8: Andre bestemmelser

§19.
Ordensregler.

Stk. 1.
Medlemmerne er pligtige til at overholde bestemmelser som myndigheder eller klubben har gjort gældende for baner, egne eller lejede lokaler samt efterkomme anvisninger fra klubbens ledere.

 

§20.
Kampe

Stk. 1.
En spiller der skal deltage i kamp er pligtig til.

 1. At møde til det angivne tidspunkt.
 2. At spille i klubbens dragt, medmindre anden meddelelse er givet.

Stk. 2.
Bliver en spiller forhindret, skal han omgående give rette vedkommende meddelelse herom.

Stk. 3.
Udeblivelse fra kamp medfører påtale, under skærpede omstændigheder karantæne.

 

§ 21.
Loyalitet, kendskab til lovene

Stk. 1.
Klubbens medlemmer er forpligtet til altid at omtale Husum Boldklub på loyal måde, samt skaffe sig kendskab til klubbens love og bestemmelser

 

Afsnit 9: Opløsning

§22

Stk. 1.
Klubben kan ikke opløses, så længe 11 medlemmer stemmer for dens bevarelse.

Stk. 2.
Ved klubbens eventuelle opløsning benyttes dens midler, her­under den i klubhuset repræsenterede værdi, til at betale eventuelle kreditorer med.

Stk. 3.
Eventuelle yderligere midler fordeles til sociale formål efter den siddende bestyrelses skøn.

Stk. 4.
Der kan ikke optages lån i klubhuset til andre formål end betaling af kreditorer, medmindre klubben er gældfri.

Luk